×

Handelsbetingelser for Himmerlands Pejsecenter

1.Virksomhedsoplysninger

 • 1.1.

  Himmerlands Pejsecenter ApS, CVR-nr. 33060750, er etableret på adressen Smedevej 10, 9500 Hobro (”Sælger”).

 • 1.2.

  Sælger kan kontaktes på telefonnummer (+ 45) 24 62 88 58, samt på e-mailadressen post@himmerlandspejsecenter.dk.

 • 1.3.

  Sælger er organiseret som et anpartsselskab.

2.Aftalegrundlag

 • 2.1.

  Disse handelsbetingelser udgør sammen med Sælgers endelige tilbud, ordrebekræftelse, samt ethvert bilag vedlagt de førnævnte dokumenter, det samlede aftalegrundlag mellem Sælger og kunden (”Aftalegrundlaget”).

 • 2.2.

  Ved større projekter hvor bygherrerådgiver, herunder ingeniør eller arkitekter, har udarbejdet et tilstrækkeligt fyldestgørende udbudsmateriale, vil der være mulighed for indgåelse af kontrakt med henvisninger til AB18.

 • 2.3.

  En ordre er bindende for kunden, når ordren er kommet frem til Sælger.

 • 2.4.

  En ordre er bindende for Sælger, når kunden har modtaget ordrebekræftelse.

 • 2.5.

  Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt disse skriftligt.

3.Priser og varelager

 • 3.1.

  Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Priserne er dagspriser og kan ændres uden varsel.

 • 3.2.

  Alle priser er eksklusive fragt, monteringsomkostninger, og øvrige leveringsomkostninger.

 • 3.3.

  Der tages forbehold for tryk-/tastefejl, prisfejl samt for udsolgte og udgåede varer.

4.Bestilling

 • 4.1.

  Almindeligvis bestilles varer og ydelser ved henvendelse i butikken. Det er også muligt at sende en e-mail eller ringe til Sælger med tydelig beskrivelse af, hvad kunden ønsker og øvrige relevante oplysninger. Så snart Sælger har registreret og behandlet kundens bestilling, vil der blive fremsendt en ordrebekræftelse til kunden.

5.Afbestilling

 • 5.1.

  Ønsker kunden at afbestille eller annullere en allerede afgivet ordre, bør det som udgangspunkt ske ved at fremsende en e-mail med emnet “Afbestilling” til post@himmerlandspejse.dk. Her skal ordretidspunkt samt ordrenummer fremgå.

 • 5.2.

  Har kunden modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail, kan denne returneres til Sælger med teksten “Afbestilling!” indsat i emnefeltet. Afbestilling bør ske hurtigst muligt for ikke at risikere, at ordren allerede er afsendt eller på anden måde sat i gang. Flere af Sælgers leverandører producerer varer på bestilling, så det er derfor vigtigt, at kundens afbestilling indkommer så hurtig som mulig, hvis Sælger skal kunne nå at standse ordren uden omkostninger for kunden.

 • 5.3.

  Afbestilling kan ske uden omkostninger for kunden, såfremt Sælger har modtaget afbestillingen senest inden 5 hverdage efter udstedelse af ordrebekræftelse.

 • 5.4.

  Afbestilling vil udover punkt 5.3 kunne accepteres af Sælger såfremt afbestillingen modtages inden for perioden 6 hverdage dage efter udstedelse af ordrebekræftelse og frem til 3 uger før levering. Køber vil i dette tilfælde blive opkrævet et afbestillingsgebyr på 15 % af den samlede ordre inklusive moms, fragt, montering mv.

 • 5.5.

  Hvis en ordre indeholder specialfremstillede varer, som er under produktion eller færdigproduceret, vil afbestilling af disse varer ikke blive accepteret uanset punkterne 5.1 - 5.4. Ved ”specialvarer” forstås; enhver vare produceret eller tilvirket efter kundens specifikationer, specialfremstillede skorstensdele, inddækninger, indvendige pejsesider, marmorfronte, stål- og marmorbænke, røgsugersystemer, plankemøbler og lign.

 • 5.6.

  Afbestilling kan først betragtes som gennemført, når du modtager en bekræftelse herpå fra Sælger.

6. Betaling

 • 6.1.

  På www.himmerlandspejsecenter.dk modtager vi betaling med Dankort, Visa m.fl.

 • 6.2.

  Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen eller fakturaen. Morarenter 2 % pr. måned, minimum 26 kr. – både erhvervs og forbruger.

 • 6.3.

  Såfremt Sælgers ydelser leveres eller monteres af Sælgers montør, kan kunden betale med Dankort hos montøren.

 • 6.4.

  Der kan ikke ske betaling til Sælger ved modregning. I erhvervsforhold er alene Sælger berettiget til at modregne, hvilket derudover sker i henhold til dansk rets almindelige regler.

 • 6.5.

  Ved sen betaling for erhvervskunder pålægges morarenter med 2 % pr. måned.

 • 6.6.

  Ved sen betaling for forbrugerkunder pålægges morarenter med en årlig rente svarende til den til enhver tid gældende officielle referencesats fra nationalbanken med tillæg af 8 %.

7.Ejendomsforbehold

 • 7.1.

  Sælger bevarer i det efter dansk ret videst mulige omfang ejendomsretten til varen, indtil den fulde købesum er betalt.

 • 7.2.

  Varer som leveres til forbrugere forbliver dog ikke Sælgers ejendom indtil den fulde købesum er betalt, såfremt en eller flere af følgende betingelser ikke er opfyldt:

  • a)

   Den samlede pris der skal betales for varen overstiger kr. 2.000

  • b)

   Kreditkøbet er sket med et fast lånebeløb

  • c)

   Sælger før overgivelsen af varen er fyldestgjort for mindst 20 % af kontantprisen

 • 7.3.

  Varer som leveres til erhvervsdrivende forbliver dog ikke Sælgers ejendom indtil den fulde købesum er betalt, såfremt en eller flere af følgende betingelser ikke er opfyldt:

  • a)

   De samlede pris der skal betales for varen overstiger kr. 2.000

  • b)

   Kreditkøbet er sket med fast lånebeløb

8.Levering og montering

 • 8.1.

  Alle ordrer er eksklusive levering og montering, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalegrundlaget.

 • 8.2.

  Hvis der er aftalt levering, er leveringstiden som fremgår af ordrebekræftelsen, medmindre andet er aftalt.

 • 8.3.

  I erhvervsforhold er leveringsbetingelserne er Ex Works Incoterms 2020, medmindre andet er aftalt. I forbrugerforhold er leveringsbetingelserne som fremgår af købeloven, medmindre andet er aftalt.

 • 8.4.

  Alle ordrer behandles med forbehold for force majeure jf. afsnit 11.

 • 8.5.

  Hvis der er aftalt med kunden, at dele af en ordre eller hele ordren leveres inden, at der er betalt for varerne, er kunden forpligtet til at have tegnet en gældende forsikring, som sikrer Sælger sine værdier, indtil det leverede er betalt. Dette punkt gælder dog ikke ved forbrugerkøb.

 • 8.6.

  Det er kundens pligt at sikre, at transportvejen til leveringsadressen kan ske med en lastbil, og at adgangsvejen fra kantsten til huset har et tilstrækkelig fast og sikkert underlag og transportrum, således at varerne sikkert kan bringes til huset med sækkevogn eller lignende transportredskaber.

 • 8.7.

  Eventuelle ekstraomkostninger som følge af kundens modtagerforhold betales af kunden, herunder i tilfælde af forgæves kørsel og lignende. Ansvaret og risikoen for de leverede varer overgår til kunden ved leveringen.

 • 8.8.

  Såfremt det skyldes kundens forhold, at rettidigt levering ikke kan ske, bærer kunden risikoen for varerenes hændelige undergang fra det tidspunkt, hvor rettidig levering skulle være sket.

 • 8.9.

  Levering anses som værende rettidig op til 2 uger efter aftalt leveringstermin. Hvis der er tale om specialvarer, vil rettidig levering være op til 3 uger efter aftalt leveringstermin. Hvis levering er udskudt på grund af force majeure, er der ikke tale om forsinkelse. Ved ”specialvarer” forstås; enhver vare produceret eller tilvirket efter kundens specifikationer, specialfremstillede skorstensdele, inddækninger, indvendige pejsesider, marmorfronte, stål- og marmorbænke, røgsugersystemer, plankemøbler og lign.

 • 8.10.

  Hvis montering er aftalt, og det fra Sælgers side vurderes, at arbejdet ikke bør udføres på den aftalte dag pga. vejret, personsikkerhed eller anden årsag uden for Sælgers kontrol eller ansvar, vil dette ikke blive betragtet som forsinkelse. Sælger er ikke erstatningsansvarlig i det tilfælde, at køber har taget fri fra arbejdet eller på anden måde lider driftstab som følge heraf.

 • 8.11.

  Såfremt det er aftalt, at Sælger forestår montering, er det kundens ansvar, at produktet lovligt kan monteres på det af kunden anviste sted. Tilladelse til installation samt efterfølgende godkendelse fra offentlige myndigheder eller private påhviler kunden, og er Sælger uvedkommende. Der er ikke fra Sælgers side forpligtelse til at undersøge om skorstenen er egnet og lovlig, herunder at skorstenstræk o.s.v. er tilstrækkeligt.

 • 8.12.

  Der gøres samtidig opmærksom på, at Sælger/montør ved monteringen ikke på nogen måde kan gøres ansvarlig for mangler/fejl ved de bestående bygningsindretninger samt eventuelle skader, som måtte opstå i forbindelse med monteringen (tilslutningen) af ovn/skorsten, balanceret aftræk, herunder eventuelt løs Leca i muret skorsten med Iso-kern, skjulte elinstallationer, vandinstallationer og eventuelle sætningsrevner i murværk under og efter montering. Ved opsætning af eksempelvis stålskorsten, er Sælger uden ansvar for ikke synlige bygningskonstruktioner, som kan hindre lovlig opsætning. Evt. reetablering som følge af disse forekomster er kundens ansvar.

 • 8.13.

  Flade tage (built up) skal ved montering være tørre og konstrueret på en sådan måde, at der ikke konstant kan stå vand, hvor stålskorstenen kommer op. Ved tage, som fortsat er omfattet af tagfabrikantens garanti, opfordres kunden til at tage kontakt til tagfabrikanten med henblik på at bevare garantien. Ved montering kan forekomme støvgener, hvorfor afdækning tilrådes. Det præciseres, at eventuelle røggener ved brug af ovn/skorsten er Sælger uvedkommende.

 • 8.14.

  Sælger tager forbehold for farve, kvalitet og kosmetiske forhold ved ændring af kundens eksisterende installationsforhold (mørtel, træværk etc.). Dette omfatter eksempelvis – men ikke kun – tilfælde hvor Sælger ved montering skal foretage nyt mure- eller fugearbejde i en eksisterende væg, og de nye mursten eller nye fuger ikke kan opnå fuldstændigt samme farve eller visuelle udtryk som det eksisterende mur- eller fugeværk.

9.Særlige ekstraomkostninger i forbindelse med montering

 • 9.1.

  Såfremt forholdene omkring kundens bygningsdele, bygningskonstruktion eller adgangsforholdene til varens endelige placering/montering ikke er som beskrevet overfor Sælger, er Sælger berettiget til at afholde og fakturere kunden for de eksomkostninger som er nødvendige for at gennemføre de aftalte montering. Ekstraomkostninger omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til; ekstra arbejdstimer, ekstra materialer eller dele, leje af mekaniske eller elektriske løfteanordninger, ventetid hvis arbejdspladsen er aflåst ved aftalt ankomststidspunkt etc.

 • 9.2.

  Hvis ekstraomkostningerne overstiger 15 %, dog max. kr. 12.500 inkl. moms, af de oprindelige monteringsomkostninger, skal Sælger dog før montering give kunden valget mellem at betale ekstraomkostningerne eller modtage varen uden montering mod refusion af de oprindelige monteringsomkostninger (med evt. fradrag af omkostninger jf. straks nedenfor).

 • Hvis kunden ikke er til stede på leveringsstedet på det aftalte leveringstidspunkt og ekstraomkostningerne forpligtiger Sælger til at indhente købers godkendelse af levering og montering, og Sælger efter ét (1) telefonopkald ikke kan træffe køber, er Sælger berettiget til at forlade leveringsstedet uden at foretage levering eller montering.

 • Hvis kunden afbestiller eller ikke svarer Sælger vedrørende montering mod ekstraomkostninger, skal kunden betale for det anvendte forbrug af montørtimer og kilometer kørsel, som Sælger forgæves har afholdt ved leveringsforsøget.

 • Medmindre andet fremgår af Aftalegrundlaget, afregnes som følger: Montørtimer afregnes med kr. 500 ex moms (i alt kr. 625 inkl. moms) og kilometer afregnes med den i kørselsåret høje sats for skattefri kørselsgodtgørelse pr. kilometer, for 2020 kr. 3,52 pr. kilometer.

10.Fortrydelsesret og særligt for forbrugere

 • 10.1.

  Vilkår og betingelser i dette afsnit 10 gælder alene for forbrugerkøb. Betingelserne gælder således ikke i erhvervsforhold.

 • 10.2.

  Der gælder 14 dages fortrydelsesret ved køb som forbrugeren har indgået udenfor Sælgers forretningssted eller ved aftale om fjernsalg (primært via vores webshop). Dog gælder der ingen fortrydelsesret for varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller har fået tydeligt personligt præg.

 • 10.3.

  Fristen for at udnytte fortrydelsesretten er 14 dage. Ved køb af tjenesteydelser løber fristen fra dagen for aftalens indgåelse. Ved køb af varer løber fristen fra den dag varen modtages af kunden eller den modtager, som kunden har anvist.

 • 10.4.

  Ved køb af tjenesteydelser afgiver kunden dermed sit samtykke til, at fortrydelsesretten straks bortfalder, såfremt tjenesteydelsen er fuldt ud leveret før udløbet af fortrydelsesrettens 14 dages varighed.

 • Kunden accepterer også, at aftalen træder i kræft straks, og at levering kan påbegyndes før fortrydelsesretten udløber. Dette betyder, at kunden skal betale for enhver delvis levering, som er sket forud for den dag, kunden gør brug af fortrydelsesretten.

 • Dette gælder eksempelvist, men er ikke begrænset til; montering, service, reparation eller modifikation af eksisterende installationer mv., hvis aftalen normalt er omfattet af 14 dages fortrydelsesret, men hvor den aftalte ydelse udføres tidligere end 14 dage efter bestilling.

 • 10.5.

  Kunden kan udøve sin fortrydelsesret ved at give utvetydig erklæring om fortrydelsen til Sælger. Vi anbefaler, at henvendelser sker pr. mail post@himmerlandspejse.dk. Kunden kan anvende standardformularen fra lov om forbrugeraftaler, som kan findes her.

 • 10.6.

  Når kunden har valgt at gøre brug af fortrydelsesretten, skal kunden uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter meddelelsen om brug af fortrydelsesretten, sende varen retur medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Kunden skal selv afholde de direkte udgifter forbundet med forsendelse / returnering af varen.

 • Dog afhenter Sælger selv varen såfremt 1) varen er købt ved fjernsalg, og 2) varen er leveret af Sælger i forbindelse med købet, og 3) varen efter sin art ikke er mulig at returnere gennem almindeligt postvæsen.

 • 10.7.

  Kunden hæfter for værdiforringelser af varer som skyldes anden håndtering end hvad der nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og måden varen fungerer på.

11.Ansvarsbegrænsning og forcemajuere

 • 11.1.

  Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte tab. Indirekte tab eller følgeskaber er således Sælger uvedkommende.

 • 11.2.

  Sælgers erstatningsansvar er begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede tabet, medmindre andet er individuelt og særskilt aftalt i Aftalegrundlaget eller fremgår af ufravigelig dansk lov.

 • 11.3.

  Sælger er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved prototyper eller eksperimentalt udviklede systemer, herunder unikt designede pejsesystemer, såfremt Sælger har gjort kunden udtrykkeligt opmærksom på, at Sælger ikke kan indestå for produktets anvendelse i den af kunden ønskede sammenhæng, herunder produkter som kunden selv har modificeret eller som er modificeret efter kundens anvisninger imod Sælgers anbefalinger.

 • 11.4.

  Sælger er ikke ansvarlig for tab, der stammer fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, hvis disse omstændigheder indtræder eller udvikler sig negativt efter aftalens indgåelse, og ligger uden for Sælgers kontrol. Sådanne tilfælde omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Arbejdskonflikter, strejker, lockout, epidemi, pandemi, nationale eller globale sundhedskriser eller folkelige kriser, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger, samt indtrædelse af force majeure hos Sælger eller relevante underleverandører.

12.Garanti

 • 12.1.

  Sælger udsteder ingen garanti i forbindelse med salg af produkter eller tjenesteydelser. Sælger overdrager i videst muligt omfang enhver garanti fra producenterne af produkter til kunden. Det vil oftest fremgå af producentens hjemmeside hvilke garantier, der gælder for produkterne. Hvis kunden er i tvivl om garantier, kan Sælger spørges til råds.

13.Tvister, lovvalg og værneting

 • 13.1.

  Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved retten i den retskreds, hvor kunden har værneting, og under anvendelse af dansk ret. Såfremt kunden har værneting udenfor Danmark, skal tvisten dog behandles ved Sælgers værneting.

 • 13.2.

  Tvister kan dog behandles ved anden dansk instans, såfremt ufravigelig dansk lov kræver dette.

14.Leveringsbetingelser

 • 14.1.

  Leveringsbetingelser (ifm. Nethandel)

 • 14.1.1

  Når du handler online hos Himmerlands Pejsecenter, bestræber vi os på at levere din ordre hurtigst muligt. Rigtig mange af de produkter, du finder på vores hjemmeside, er specialvarer, der skal bestilles hos den pågældende leverandør. Nogle varer produceres sågar først, efter ordren er afgivet. Derfor kan der opstå forlænget leveringstid i forbindelse med produktion og/eller håndtering af din ordre.

 • 14.1.2

  Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker oplysninger om leveringstiden på et konkret produkt

 • 14.2.

  Fragt og levering

 • 14.2.1

  Her på hjemmesiden kan du se fragtprisen på alle vore produkter.

 • 14.2.2

  Når de(n) vare(r), du har bestilt, har forladt vores lager, overgår ansvaret for leveringstidspunktet til det fragtfirma, du har valgt. Har du bestilt en vare eller en transportmetode, der kræver, at du er hjemme ved leveringen, har Himmerlands Pejsecenter ikke mulighed for at påvirke leveringstidspunktet. Kontakt det valgte fragtfirma for mere information.

 • 14.3.

  Skader, der er opstået under transport

 • 14.3.1

  Når du modtager en pakke fra os, er det vigtigt, at du straks åbner den for at kontrollere for både synlige og usynlige skader. Skulle pakkens indhold mod forventning være blevet skadet under transport, har vi kun to dage til at anmelde skaden til transportfirmaet.

 • 14.3.2

  Derfor er det vigtigt, at vi hurtigt får besked om et produkt, der er skadet ved transport. Går der mere end to dage fra pakkens modtagelse og til du anmelder skaden, kan vi desværre ikke erstatte den.

 • 14.4.

  Forsinkelser

 • 14.4.1

  Hvis din(e) vare(r) er væsentligt forsinket, har du ret til at ophæve købet uden ekstra omkostninger for dig. Dette gælder dog IKKE varer, der er specialproduceret efter ordre. Se mere om dette i vores generelle handelsbetingelser.

 • 14.5.

  Uafhentede varer

 • 14.5.1

  Har du bestilt en vare til levering i pakkeshop, og bliver denne ikke afhentet, forbeholder vi os ret til at opkræve et returgebyr på 399,- kr., som du bliver faktureret for. Beløbet dækker fragt frem og tilbage, samt håndtering af varen.

 • 14.6.

  Særlige betingelser ved bestilling af produkter, der kræver tilslutning

 • 14.6.1

  Hvis du bestiller et produkt, der kræver tilslutning til skorsten eller aftræk, er det dit ansvar, at denne/dette fungerer optimalt og tilslutningen er lovlig i henhold til gældende lovgivning. Det er også dit ansvar, at din lokale skorstensfejer får besked om, at der er ændret i din installation, så der kan foretages en fuldstændig godkendelse.

 • 14.6.2

  Vigtigt: Har du bestilt et produkt, der kræver tilslutning til skorsten eller aftræk, er det uhyre vigtigt, at du læser montering- og brugsvejledningen, der følger med til produktet, FØR du tager produktet i brug.

 • 14.6.3

  Himmerlands Pejsecenter tager ikke ansvar for produkter, der ikke er tilsluttet i henhold til produktets montering- og brugsvejledning.